VT FindHome - шаблон joomla Окна
GSM Aziz ÖZKILIÇ: +90 532 226 5882Mimari ve Estetiğin Buluşması

azor logoAzor İnşaat kalite taahhüdü, müşterilerine olan kaliteli ürün ve hizmet taahhüdü ile sınırlı değildir. Şirketin geniş anlamdaki kalite taahhüdü çalışanlarına güvenli ve uygar bir çalışma ortamı sağlamayı, faaliyet gösterdiği topluma katkıda bulunmayı ve faaliyetlerindeki çevre etkisini en aza indirgemeyi de kapsamaktadır. Ürün kalitesine, çevreye ve çalışana verilen önemin topyekûn bir ifadesi olan bu yönetim sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı sertifikalarını kapsamaktadır.

Kalite Politikamız

 • Azor Yapı, kalite politikasında aşağıda yer alan unsurları benimsenmektedir. Bu doğrultuda Azor;
 • Çalışanlarına kendilerini geliştirip yeni sorumluluklar almaları için fırsat tanır. Konularında bilgili, deneyimli, dürüst ve çalışanlarına sevgi dolu bir üst kadronun altında; öğrenmeye açık, çok çalışmanın erdemine inanan ve temel bilgileri sağlam geniş bir teknik kadroya sahiptir. Çalışanlarının firmasını sevmesini, yaratıcı güçlerini kullanarak geliştirmesini ve heyecanlarını her zaman en üst düzeyde tutmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını benimser.
 • Yönetim kadrosu; firmanın misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilkelerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşur.
 • Kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini tam olarak uygular ve etkinliğini sürekli geliştirir.
 • Üstlendiği her işi yaparken, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlar.
 • Müşterilerine istediği şartları ve yasal mevzuat şartlarını sağlayan, hep aynı kalitede ürünleri ürettiğinin güvencesini verir ve sistemi etkin bir şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini artırır.
 • Kalite politikasını, şirketlerinin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirir.
 • Politikası doğrultusunda oluşturduğu hedeflerini sürekli gözden geçirerek geliştirir.
 • Aldığı her işi hep aynı, en iyi nitelikte ve en gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak yapar; her seferinde daha başarılı olmak için çalışır.
 • Çağdaş yönetim bilişim sistemlerini kullanarak etkin bir kontrol ve takip olanağı yaratır.

Vizyonumuz / Misyonumuz / Stratejimiz

GÜNCEL KALİTE POLİTİKAMIZ

Azor Yapı'nın firma olarak ve ayrı ayrı her çalışanı için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Mükemmellik bir seçim değil işimizin bir gereğidir ve firmamızın kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak ana hedefimiz olmuştur. Faaliyetimiz bulunan her alanda, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

 • Kalite konusunda da lider rolümüzün gereklerini yerine getirmek;
 • Sonuçlandırılan her ürünümüzde, tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesi sağlayarak en yüksek kalite seviyesine ulaşmak;
 • Grup içi iletişimde kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak;
 • Şirket içi eğitimde kalite unsurunu ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek;
 • Kişisel yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle kalite hedeflerine ulaşmak;
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek;
 • Yasal şartları, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek.
 • Sürekli gelişme anlayışı içerisinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemek;
 • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olunan kurallara riayet etmek;
 • Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak;
 • Koşullara müdahele edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerine dahil olmamak;
 • Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmak;
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak;
 • Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek;
 • Tüm çalışan, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.
 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
 • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

GÜNCEL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Azor Yapı'nın, en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda faaliyetimiz bulunan her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

GÜNCEL İSG POLİTİKAMIZ

Azor Yapı'nın, en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında saymaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz:

STRATEJİMİZ

Azor Yapı'nın firma olarak ve ayrı ayrı her çalışanı için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Mükemmellik bir seçim değil işimizin bir gereğidir ve firmamızın kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak ana hedefimiz olmuştur. Faaliyetimiz bulunan her alanda, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

 • Kalite konusunda da lider rolümüzün gereklerini yerine getirmek;
 • Sonuçlandırılan her ürünümüzde, tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesi sağlayarak en yüksek kalite seviyesine ulaşmak;
 • Grup içi iletişimde kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak;
 • Şirket içi eğitimde kalite unsurunu ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek;
 • Kişisel yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle kalite hedeflerine ulaşmak;
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek;
 • Yasal şartları, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Azor Yapı, çevre politikasında çalışanlarının ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve artıran bir yaklaşımı benimsemekte; faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek için çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler doğrultusunda şekillendirmektedir.
Bu doğrultuda Azor;

 • Çalışmalarının çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alır.
 • Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.
 • Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir.
 • Yaptığı iş, sunduğu hizmet ve ürettiği ürünlerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olduğu kuruluşların diğer şartlarını yerine getirir.
 • Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.
 • Kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceği zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.
 • Çalışmalarının, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasını sağlar.
 • Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Bilgili olmak
 • Güvenilir olmak
 • Verimli çalışmak
 • Başarılı olmak
 • Kaliteli iş yapmak
 • İşi zamanında bitirmek
 • Hep en iyisini, daha iyisini yapmak
 • Yeni gelişmelere öncülük etmek
 • Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak
 • Çalışanına değer vermek, ona heyecan aşılamak
 • Yaptığı işi sevmek ve işinden heyecan duymak
 • Paylaşımcı ve katılımcı olmak
 • Eleştirilere açık olmak
 • Araştırmacı ve takipçi olmak
 • Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşmak ve bundan haz duymak.